درباره ما

اهداف و برنامه ها:

1_ جمع آوری مجموعه کاملی از ماژول ها و برد های مورد استفاده در رباتیک و الکترونیک
 2_ا رزان نمودن هزینه دسترسی به تکنولوژی از طریق شناسایی و وارد نمودن محصولات جدید و به روز و در نهایت تولید آنها در کشور

 3_ طراحی و تولید ماژول های کارآمدتر و بومی۶-تهیه توابع و کتابخانه های نرم افزاری و به اشتراک قرار دادن رایگان بخشی از آنها

4_ راه اندازی خط تولید و مونتاژ مدارات چاپی
 5_ تشکیل واحد مکانیک جهت طراحی و تولید قطعات مکانیک پر کاربرد در حوزه رباتیک
6_ مشارکت و همکاری با شرکت و موسسه های علاقه مند

نظرات